آﺳﻢ و ورزش

اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ دارﯾﺪ و ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ورزش را دارﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

1-ھﻤﯿﺸﻪ اﺳﭙﺮی آﺑﯿﺘﺎن(ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل) را در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
2-ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری، ورزش ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
3-طﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﻤﺎم داروھﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
4-ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﺒﻞ از ورزش و ﺳﺮد ﮐﺮدن ﭘﺲ از ورزش را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ،ﻗﺒﻞ از ورزش ﺑﺎ ﻗﺪم زدن،ﮐﺸﺶ ﻋﻀﻼت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺳﺒﮏ ﺧﻮد را ﮔﺮمﮐﻨﯿﺪ،ﺑﻌﺪاز اﯾﻨﮑﻪ ورزش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ،ﺳﺮد ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ،ورزش ﮐﺮدن را ﺑﻪ طﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﺣﺎل دوﯾﺪن ﺑﻮده اﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوﯾﺪن،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﯿﺪ وﯾﺎ اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺷﻨﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در آب راه ﺑﺮوﯾﺪ
5-از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﺳﻢ دوری ﮐﻨﯿﺪ،ھﻮای ﺳﺮد،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن،ھﻮای آﻟﻮده و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ھﻮا از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ھﺴﺘﻨﺪ وﻻزم اﺳﺖ از آﻧﮫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻟﺮژی وﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻞ وﮔﯿﺎه وﯾﺎ ﭼﻤﻦ دارﯾﺪ از ورزش ﮐﺮدن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﮫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ودر ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ورزش ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

*اﮔﺮ ﺧﻮاھﺎن ورزش در ھﻮای ﺳﺮد ھﺴﺘﯿﺪ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد داردو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﯾﮏ ﺷﺎل ﮔﺮدن ﺑﮫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از زﯾﺮ ﺷﺎل ﮔﺮدن ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ

*اﮔﺮ در ھﻨﮕﺎم ورزش ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ورزش ﮐﺮدن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده واز اﺳﭙﺮی آﺑﯽ(ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل) اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در ﮔﻮﺷﻪای آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ،اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻤﺘﺎن ﺑﺮ طﺰف ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮم ﮐﺮدن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪو ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ورزش ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮ طﺮف ﻧﺸﺪ دوﺑﺎره از اﺳﭙﺮی آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮدی و ﺑﺮ طﺮف ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ،اﮔﺮ ﺑﺎز ھﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮ طﺮف ﻧﺸﺪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪآﺳﻢ ﺷﺪه اﯾﺪ وﻻزم اﺳﺖ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ای آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ واز اﺳﭙﺮی آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
فرضیات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﯾﺠﺎد آﺳﻢ در ھﻨﮕﺎم ورزش ﮐﺮدن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻧﺮا ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ورزﺷﯽ ﭼﻮن ﺑﺪن ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد ، ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ھﻮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺒﻮر از ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ دھﺎن وارد ﻣﺠﺎری ھﻮاﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮ روی اﯾﻦ ھﻮا ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب ﺷﺪن ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺨﯿﺮ آب از ﻣﺠﺎری ھﻮاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﯾﮑﺴﺮی از واﮐﻨﺸﮫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻣﺠﺎری ھﻮاﯾﯽ و ﺑﺮوز ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

                    

ﻋواﻣل ﻣؤﺛر ﺑر ﺷروع ﻋﻼﯾم آﺳم در ھﻧﮕﺎم ورزش

1. ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮل آﺳﻢ
2. درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در آن ورزش اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد
3. ﻧﻮع ورزش ، ﺷﺪت و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورزش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد را ﺷﺮح ﻣﯿﺪھﯿﻢ :

1. ﺳطﺢ ﮐﻧﺗرل آﺳم : اﮔﺮ آﺳﻢ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ، راھﮫﺎی ھﻮاﯾﯽ در ھﻨﮕﺎم ورزش ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻧﺴﺪاد ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن در ﻣﻮارد ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﮫﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی در راھﮫﺎی ھﻮاﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ آﺳﻢ ﺷﻮد . ورزش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ آﺳﻢ ﺑﺒﺮد . اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر آﺳﻢ ھﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن طﺒﻖ اﺻﻮل و ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ دﭼﺎر ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ،اﺣﺘﻤﺎﻻ" ﺑﯿﻤﺎرﯾﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ وﻟﯽ دﭼﺎر ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﻋﻼﺋﻢ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا وﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ از ورزش ﮐﺮدن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

2. درﺟه ﺣرارت وﮐﯾﻔﯾت ھواﺋﯽ ﮐﮫ در آن ورزش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم: اﮔﺮ ورزش ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ذﯾﻞ ھﻤﺮاه ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:

*ھﻮای ﺳﺮد
*رطﻮﺑﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ:اﻧﺠﺎم ورزش در ھﻮای ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
*اﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ھﻮا
*ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ دود،ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ و ﺳﯿﮕﺎر
*ﻋﻔﻮﻧﺘﮫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ
*ﺧﺴﺘﮕﯽ
*اﺳﺘﺮﺳﮫﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ

3. ﻧوع ورزش،ﺷدت وﻣدت زﻣﺎن ورزش: ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ در ﺑﻌﻀﯽ از ورزﺷﮫﺎ ﺳﺨﺘﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ آﺳﻢ ﺷﻤﺎﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮع ورزﺷﯽ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ، ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎی آن رﺷﺘﻪ ﻏﻮاﺻﯽ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ دارد ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ھﺴﺘﯿﺪ از ورزش ﮐﺮدن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ورزش روی آورﯾﺪ ﺗﺎ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب آﻧﺮا در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮددر ﯾﺎﺑﯿﺪ

                  

ﺑﺎ آرزوی ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎﻋﺰﯾﺰان

(دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ)

/ 1 نظر / 81 بازدید
عباس

×من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××××من اپم๑♥๑♥