تمرینات با میت پنجه ای

میت پنجه ای می تواند به عنوان ابزار مفیدی جهت

 توسعه قدرت و افـزایش مهارتهای هـنر های رزمـی

 محــسوب شود.تمرین ضربات مشـت روی مـیت

باعـث ارتـقاء هـمـاهـنگـی، سـرعـت، قـدرت، دقـت،

 دفاع و زمانبندی صحیح خـواهد شـد. استفاده موثر

 از این ابزار هــا نوعــی هنــر به حـسـاب آمـده و

 مسـتلزم تخـصص هم در ضربه زدن و هم در نگاه

 داشتن میت مـــی باشد. این نوع تمرین همچنین

 مــــــی تواند چابکی ضربه زننده و نگاه دارنده میت

 را افزایش دهد. شاید چنین تعبیر شود که نگاه داشتن

 میت ظاهر جالبی ندارد، اما یک ورزشکار واقعی ذهنی

  پرورش یافته داشته و چنین افکاری را به ذهن راه

نمی دهد چه بسا که نگاه داشتن میت مهارتهای

دفاعی را هم بالا می برد. همچنین این عمل ترس

 رزمی کاران را در برابر ضربه می ریزد.

میت پنجه ای با روکشی از چرم که الیاف داخلی

 اسفنج فشرده را پوشش می دهد ساخته شده

 که در قسمت پشت آن محلی برای ورود پنجه ها

 و دست تا قسمت مچ تعبیه شده است که معمول

ا دارای وزن سبکی می باشند. این یک جفت میت

 به نگاهدارنده آن اجازه می دهد که همانند یک بوکسر

 ضربه زده، دفاع نموده ویا مورد ضربه خوردن روی آن

قرار گیرد. تمرین با میت پنجه همانند میت ساعد 

 ویا کیسه بوکس مهارتهای خاص خود را طلبیده و

 مستلزم قدرت، دقت و سرعت می باشد. تمرین

با کیسه بوکس بر قدرت می افزاید و به دقت تکنیک

 توجه زیادی نمی شود. از طرف دیگر تمرین با میت

 بیشتر به حریف تمرینی شما بستگی دارد که فردی

 واجد الشرایط و حرفه ای باشد. این تمرینات تجربه

یک مبارزه را منعکس می نماید، چون شما باید با

 گامی فشرده کار کرده، با قدرت تمام ضربه زده و

 دفاع نمایید.

هنگام کار با میت 4 اصل می باید مورد توجه قرار گیرند:

1- طرز گرفتن میت

2- اجرای ترکیبها

3- تشریح استراتژی ضربه زدن

4- و در نهایتا حرکت بدن و گام برداشتن.

در این موارد توجه نمایید که حتما از یک مربی واجد الشرایط استفاده کنید./ 0 نظر / 294 بازدید