اسامی ضربات موی تای

ضربات موی تای

Mad  مشت

  •   ضربه مشت مستقیم کوتاه و غیرنفوذی را مدنا یا جب با دست چپ گویند.

 دفاع و خنثی نمودن ضربه مدنا:

1-    داک کردن

2-    بلوکه کردن

3-    منحرف کردن

4-    عقب کشیدن

  •  ضر به مشت مستقیم و نفوذی را مدترونگ (mad trong) با هر دو دست گویند.

 ۱-    دست چپ را مدترونگ نا در زبان موی تای یپ سای (yapsai)

 2-    دست راست را مدترونگ لانگ در زبان موی تای دوی کوآ (doykoa)

 

  •   مدترونگ نام : ضربه به ناحیه سروصورت

 

  •   مدترونگ تام : ضربه به ناحیه بدن و شکم

 

  •   مدسوی : در مبارزه بسته ضربه مشت بالا رونده یا آپرکات گویند.

 

  •   مدوینگ یا هوک بسته

 

  •   مدوینگ یائو یا هوک باز

 

/ 0 نظر / 46 بازدید