اموزش غلت

غـَلت‌ها غلت‌ها چرخش بدن حول محور عرضی خود می‌باشد که بصورت غلت جلو، پاجمع، پاباز پاراست و غلت عقب، پا جمع پاباز، پاراست اجرا می‌شود. 1ـ غلت جلو پاجمع از حالت ایستاده، دستهای بالای سرکشیده، سپس می‌نشینیم، دستها به اندازه عرض شانه‌ها باز به جلو روی زمین میگذاریم پس از آن با خم کردن آرنجها و بردن چانه به طرف سینه (سر و سینه داخل) و باز کردن زانوها، شانه‌ها به جلو حرکت می‌کنند و پشت سر و کتف‌ها را به زمین می‌گذاریم و بدن را بطرف جلو هدایت کرده و پاها صاف و کشیده و آنگاه نزدیک زمین در زاویه 45 درجه زانوها خم و غلت جلو پاجمع می‌زنیم.


مراحل آموزشی:

1 ـ حرکت گهواره‌ای را انجام می‌دهیم.


2ـ بر روی سطح شیب‌دار حرکت غلت جلو پاجمع می‌زنیم.


3 ـ بر روی سطح صاف حرکت غلت جلو پاجمع با کمک مربی انجام می‌دهیم.

نحوه کمک کردن:
ژیمناست را از کمر به بالا و جلو کمک می‌کنیم.


2ـ غلت جلو پاباز:

از حالت ایستاده دستها بالای سرکشیده، سپس می‌نشینیم، دستها به اندازه عرض شانه‌ها باز به جلو روی زمین می‌گذاریم. پس از آن با خم کردن آرنجها و بردن چانه به طرف سینه (سر و سینه داخل) و باز کردن زانوها شانه‌ها به جلو حرکت می‌کنند و پشت سر و کتف‌ها را به زمین می گذاریم و بدن را به طرف جلو هدایت کرده و پاها صاف و کشیده و نزدیک زمین در زاویه 45 درجه به طرفین باز می‌کنیم و با وارد کردن نیرو بوسیله دستها به زمین سر و سینه به جلو و بالا حرکت می‌دهیم و غلت جلو پا باز می زنیم.


مراحل آموزشی:
1 ـ حرکت گهواره‌ای را انجام می‌دهیم.

2 ـ بر روی سطح شیب‌دار حرکت غلت جلو پا باز را انجام می‌دهیم.


3 ـ بر روی سطح صاف حرکت غلت جلو پا باز را با کمک مربی انجام می‌دهیم.

نحوه کمک کردن:
ژیمناست را از کمر به بالا و جلو کمک می‌کنیم.


3ـ غلت جلو پا راست:

از حالت ایستاده دستها بالای سر کشیده، سپس می‌نشینیم دستها به اندازه عرض شانه‌ها باز به جلو می‌گذاریم پس از آن با خم کردن آرنجها و بردن چانه به طرف سینه (سر و سینه داخل) و باز کردن زانوها، شانه‌ها به جلو می‌روند، پشت سر و کتفها را به زمین می‌گذاریم و بدن را بطرف بالا و جلو هدایت کرده و پاها صاف و کشیده و سر و سینه تا آخرین لحظه به پاها چسبیده و دستها نزدیک زانو به زمین می‌گذاریم و غلت جلو پا راست می‌زنیم.
مراحل آموزشی:

1 ـ حرکت گهواره‌ای را انجام می‌دهیم.


2 ـ بر روی سطح شیب‌دار حرکت غلت جلو پا راست را انجام می‌دهیم.


3 ـ بر روی سطح صاف حرکت غلت جلو پا راست با کمک مربی انجام می‌دهیم.


نحوه کمک کردن:


ژیمناست را از کمر به بالا و جلو کمک می‌کنیم.

__________________

/ 0 نظر / 446 بازدید