سیستم طبقه بندی دیتابیسی مبارزه The Fighter Database Ranking System

به عنوان مبنای شروع، هر مبارز همانند تعدادی از نقاط یکسان قلمداد می شود در این حالت، مبنا ۱۶۰۰ می باشد.

سپس مبارزان در نتیجهٔ کسب هر پیروزی، نقاطی به عنوان پاداش گرفته و به ازاء هر باخت، نقاطی را از دست خواهند داد. به مبارزان هم چنین به خاطر شرکت در مسابقات و رویدادهای بزرگ تر، هم چون Pride و F.C.U.، نقاط تشویقی اعطا خواهد شد. بنابراین، در این روش نقطه ای، مبارزی که در یک رویداد بزرگ تر و مهم تر پیروز می گردد، نسبت به مبارزانی که در رویدادهای کوچک تر برنده می شوند، نقاط بُرد بیشتری کسب خواهد نمود.

به مبارزان، افزون بر آن که برای شرکت در مسابقات مهم تر امتیاز داده می شود، برای غلبه بر حریفان رتبه بالاتر از خودشان نیز امتیاز داده خواهد شد. اگر مبارزی، بر شخصی که دارای رتبه ای بسیار بالاتری از خود می باشد غلبه کند، به خاطر این برد تعداد نقاط بیشتری را دریافت خواهد نمود. به همین ترتیب اگر مبارزی از حریفی پائین رتبه تر از خودش شکست بخورد، با کسر میزان بیشتری از نقاط ـ بسیار بیشتر از زمانی که از حریف قوی تر از خود می بازد ـ جریمه خواهد شد.

بردها و پیروزی های پیاپی نیز نقاط بسیار افزون تری را نصیب فایتر خواهد کرد. مبارزی که ۲بار یا بیشتر در یک سری رقابت پیروز شود، نقاط پاداشی افزوده ای را دریافت می کند که در بهبود وضعیت رنکینگ او تأثیر مثبتی خواهد داشت. هم چنین اگر یک مبارز در چند سری از مسابقات، متحمل شکست شود، با از دست دادن تعداد بیشتری از نقاط جریمه خواهد شد. برای رتبه بندی، مبارز می بایست دست کم ۴ مبارزه انجام داده باشد، و برای قرار گرفتن تا سطح بیستم رنکینگ، بایستی تعداد ۶ مبارزه یا بیشتر، انجام دهد.

سرانجام این که، نقاط افزون تر برای کسب پیروزی ها، با در نظر گرفتن تسلط بر حریفان، ناک اوت کردن ها و رأی داوران، اعطا خواهد شد.

این سیستم می کوشد تا به مبارزی که برای یک آرمان و هدف روشن در یک رقابت مبارزه می کند، امتیاز و پاداش دهد. برتری بر حریف، میزان صد درصد؛ TKO، هفتاد درصد؛ و رأی داوری، پنجاه درصد از نقاط پاداش (برحسب حداکثر ۶۰ نقطه) در یک برد را نصیب مبارز خواهد کرد. پس یک مبارز به طور ایده آل، بیشتر این نقاط را به واسطهٔ مبارزه با حریفان قدر و رتبه بالاتر، در رقابت های بزرگ تر و مهم تر، و در شکست ایشان از طریق ناک اوت کردن یا کسب برتری، حاصل خواهد نمود.

اگر وی به طور ثابت و پیوسته این کار را انجام دهد، به نقطهٔ اوج این رنکینگ صعود خواهد کرد و برعکس، چنان چه یک مبارز در رویدادهائی مشابه، به تناوب از حریفان ضعیف تر از خود شکست بخورد (با ناک اوت شدن یا واگذاری مسابقه به حریف)، خود را در انتهای این سیستم رتبه بندی خواهد یافت.

از آن جائی که هیچ روشی کامل نیست، روش فوق اتخاذ یک رتبه بندی علمی و به دور از احساسات را به واسطهٔ کیفیت هائی که امروزه بیشترین مطلوبیت را نزد مبارزان دارد، تصویب می کند.

آخرین نکته این که، رویدادهائی نظیر، ”Rings“، کُشتی و دیگر انواع بدون ضربه یا نسبتاً ضربه ای ـ MMA در این رتبه بندی ها به شمار نمی آیند

/ 1 نظر / 52 بازدید
الهام

تندرست باشید