علم حرکت شناسی

- حرکت صلیب ایستاده 2- حرکت صلیب خوابیده روی میز 4- صلیب با سیم کش 5- نشر خم 6- لیفت شانه 6- حرکت کول با هالتر 7 – حرکت قایقی با سیم کش این حرکات به تقویت عظلات کتف و ذوزنقه ای کمک می کند .

 

 (Deltoid )عضله دلتوئید یا سرشانه :

این عضله به سه قسمت تقسیم می شود : 1- قدامی 2- میانی 3- خلفی

قسمت قدامی حرکات فلکشن،   فلکشن افقی یا اد داکشن   و مدیال روتیشن یا چرخش داخلی استخوان بازو را انجام می دهد .

قسمت میانی یا دالی عمل ابداکشن یا دور شدن را انجام می دهد .

قسمت خلفی حرکات اکستنشن ، اکستنشن افقی و اکستر نال روتیشن یا چرخش خارجی رو انجام می دهد

اگر این عظله ضعیف باشد سر شانه دچار آترفی می شود و برای تقویت  عظلات دلتوئید حرکات نشر از طرفین و استفاده از کش توصیه می شود .

(Pectoralismajor) عضله ی سینه ای بزرگ :

این عضله از دنده ها و جناغ سینه نشعت گرفته و به استخوان بازو و قسمت خارجیی آن  می چسبد  و به دوقسمت بالا سینه (تر قوه ای ) پایین سینه (جناغ سینه ) تقسیم می شود .

قسمت با لا سینه حرکات فلکشن ،فلکشن افقی ، میدیال روتیشن یا چرخش داخلی را انجام می دهد حرکت آبداکشن یا دور شدن را نیز انجام می دهد .

قسمت پایین سینه حرکات فلکشن ، فلکشن افقی ، مدیال روتیشن یا چرخش داخلی را انجام می دهد  حرکت اد داکشن  یا نزدیک شدن را نیز انجام می دهد .

 (Latissimus dorsi) عضله پشتی بزرگ یا زیر بغل :

قویترین عضله در قسمت بالای بدن می باشد و قسمت وسیعی از بدن را در بر می گیرد .

حرکات اکستنشن بازو یا شانه ، ادداکشن یا نزدیک کردن بازو ، اکستنشن و چرخش داخلی یا مدیال روتیشن  را انجام می دهد . مهمترین عضله این قسمت پشتی بزرگ است که پایین کشنده کتف نیز می باشد اکستنشن و هایپر اکستنشن را نیز انجام می دهد و این عظله در شنا گرها از اهمیت بسیاری برخوردار است چون بیشتر حرکات شنا توسط این عضله انجام می گیرد

 عضله کمکی پشتی بزرگ :(

این عضله از قسمت تحتانی امده و به استخوان بازو می چسبد

 (Supraspinatus) عضله فوق خاری : 

این عضله دو کار را انجام می دهد 1- آبداکشن 2- چرخش خارجی یا اکسترنال روتیشن  را انجام می دهد


عضله تحت خاری و گرد کوچک :infraspinatus-teres minor

مهمترین کار این عضله چرخش خارجی – اکستنشن افقی و ادداکشن افقی و این دو جزء عشلات چرخنده گردشی یا rotator cuff   هر کدام از حرکات را که انجام می دهیم باعث می شوند که سر استخوان بازو در کتف باشد و هر چقدر این عضلات قوی باشند در رفتگی استخوان کتف کمتر خواهد بود .

چرخنده های  گردشی یا rotator cuff  عبارتند از :

1- عضله ی فوق خاری 2- عضله تحت خاری 3- عضله گرد کوچک 4- عضله تحت کتفی .

و این عضلات زمانی قابل لمس می باشد که سر و دستها به حالت افتاده قرار گیرند .

عضله تحت کتفی یا subscapularis

حرکات این عضله عبارتند از :

1- چرخش داخلی یا مدیال روتیشن 2- فلکش و اد داکشن می باشد

نکته : چرخش دهنده های داخلی قویتر از چرخش دهنده های خارجی هستند ، ادداکشن قویترین حرکت می باشد .

عضله غرابی یا coracobrachialis

حرکات این عضله عبارتند از :

1- چرخش داخلی 2- فلکشن 3- ادداکشن 4- فلکشن افقی و همچنین حرکت اکستنشن در صورتی که دست در بالای سر باشد  این عضله به علت کوچکی دارای تاثیر حرکتی ضعیفی بوده و فقط در حرکتهای فلکشن و اد داکشن قابل توجه می باشد .

عضله دوسر بازویی یا biceps

این عضله از دو سر دراز و کوتاه تشکیل شده است  که هر کدام کار متفاوتی را انجام می دهند .

حرکات سر دراز عبارت است از :

1-                  آبداکشن 2- چرخش خارجی

حرکات سر کوتاه عبارتند از :

1-                  فلکشن 2- فلکشن افقی 3- چرخش داخلی


عضله گوشه ای : ( levatoor scapula  )

حرکات آبداکشن – ادداکشن و بالا بردن کتف و چرخش پایینی کتف را انجام می دهد .

عضله بازویی زند زبری :

مهمترین کارش : فلکشن – نمیمه گرداننده درون  یا سو پینیشن – نیمه گرداننده برونی یا پرونیشن این عضله یک عضله سطحی می باشد و قابل لمس می باشد .

حرکت فلکش بسیار قوی می باشد و در آرنج و عضله دو سر بازویی می باشد و در بیقیه حرکت ضخعیف می باشد .

عضله بازویی قدامی : کار این عضله فقی فلکش آرنج می باشد عضله دوسر بازویی عضله بازویی قدامی عضله بازویی زند زبری در حرکت جلو بازو حرکت فلکشن را انجام می دهند .

این عضله در ساعد می باشد و به آن عضله پر کار آرنج می گویند در کل عضلات جلوبازو فلکسور می باشند .

سو پینیشن یعنی چرخش خارجی و ژرونیشن یعنی چرخش به داخل این عضله در سوپینیشن صاف ولی در حرکت پرونیشن عضلات به صورت ضربدری روی هم می افتد

1-      پرو ناتورترس : درون گرداننده گرد یا مدور

2-      پروناتور کوادراتوس : مربع درون گرداننده

این دو عضله مهمترین کارشان پرو ناتور و فلکشن را انجام می دهند

چرخش داخلی : اما مهمترین کار این عضله پرونیشن  و فلکشن می باشد

تنها کار پرو ناتور کوادراتوس حرکت پرو ناتور یعنی چرخش رو انجاممی دهد و فقط پرو نیشن را انجام می دهد .

عضله برون گرداننده کوتاه یا سوپیناتور :

کار این عضله سو پینیشن می باشد و به سمت خارج می چرخد .

در آرنج حرکت فلکشن و اکستنشن وجود دارد

عضله سه گوش ارنجی : فقط به اکستنشن کمک می کند

دو گروه عضله داریم :

1-      آگولیست یا عضلات اصلی عمل کننده ( agonist  )

2-      آنگاونیست  (antagonist  ) عضلات مخالف .

برای مثال در حرکتی که عضلات دوسر بازو و عضله باویی قدامی و بازویی زند اعلایی شرکت دارند اینها آگولیست و عضله سه سر بازویی یا همان پشت بازو انگاونیست یعنی مخالف می باشد .

 

/ 0 نظر / 172 بازدید