ورزشهای رزمی (کیک بوکسینگ)
مطالب مورد نیاز مربیان رزمی
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢

 

ھﻤﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺧﻮدﭘﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ،راھﮫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﮐﺪاﻣﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ ھﺎی آﺳﻢ ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ،در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺳﻢ و ﻋﻼﺋﻢ آن،ارﺗﺒﺎط آﺳﻢ و ورزش را ﺷﺮح داده و در ﭘﺎﯾﺎن راھﮫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ آﺳﻢ در ھﻨﮕﺎم ورزش ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﺳﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ راھﮫﺎی ھﻮاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺪاد ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ راھﮫﺎی ھﻮاﺋﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ،ﻋﻼﺋﻢ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ،ﺳﺮﻓﻪ،ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺘﮫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن،آﻟﺮژﻧﮫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات در درﺟﻪ ﺣﺮارت و آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دﭼﺎر آﺳﻢ ھﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ورزش ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﻀﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ واﮐﺜﺮﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ،ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ورزش دﭼﺎر ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ورزش اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ورزش ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب زﯾﺮ در آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد:

1-ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد
2-ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ دھﺪ
3-وزن ﺑﺪن را اﯾﺪه ال ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد

 


ادامه مطلب ...
(چوپانی)牧畜
چوپانی هستم.30سال رزمی کار میکنم. دان6 کیک بوکسینگ.دان4کاراته.دان2تکواندو. مسئول سوپرکیک بوکسینگ استان تهران
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google


در كل اينترنت
در اين سايت

آموزش وبلاگ نويسي

.

مركز برترين كدهاي جاوا فارسي

Main